+
Tisztelt Vásárlóink! A webáruház technikai okok miatt határozatlan ideig nem üzemel.

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2018. május 25-től az Ön személyes adatait és az azzal kapcsolatos jogait az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR), valamint a hazai jogszabályoknak megfelelően kezeljük.


A Buliverzum webáruház elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatait védje és azok kezeléséről megfelelő tájékoztatást adjon.

Személyes adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, kizárólag a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében működik közre (pl. posta), aki az átadott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. A Buliverzum webáruház a vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., illetve az Info törvénynek megfelelően jár el. A vásárlóknak a regisztráció, illetve a megrendelés folyamán kizárólag olyan személyes adatokat (pl.: név, cím, telefonszám, e-mailcím, stb.) kell megadniuk, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A Buliverzum webáruház vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében e-mail vagy telefon segítségével tájékoztatja. Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg annak érdekében, hogy szükség esetén, a megrendelésével kapcsolatban, a lehető legrövidebb időn belül fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Tájékoztatást kérhet az adatkezelésről bármelyik elérhetőségünkön. Jogszerűtlen adatkezelés esetén tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítónk: NAIH-70676/2013


Adatkezelő


Adatkezelő neve: Somogyi-Rozinay Tímea e.v. (továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő elérhetőségei:

- Székhely, levelezési címe: 1141 Budapest, Vezér u. 117/a.

- E-mail címe: info@buliverzum.hu

- Telefonszáma: +36 70 9494 890

- Honlap: www.buliverzum.hu/

Adatkezelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy adatkezelése a jogszabályokban előírt alapelveknek megfelelően történik. A webáruház a megadott adatokat profilkészítésre nem használja.


Tárhely-szolgáltató

 

- Neve: Paller Endre e.v.

- Címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

- Elérhetősége: info@viltor.hu

- Telefonszáma: +36 70 933 4304

- Honlap: viltor.hu

 

Adatkezelés

 

Mivel ügyfeleink különböző szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba velünk, ezért a tájékoztatóban is eltérő információkat közlünk a különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, így könnyebben tájékozódhatnak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor kapcsolatba lépnek velünk.

Személyes adatok megadása kötelező ahhoz, hogy a rendelést teljesíteni tudjuk, vagyis az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. Adatszolgáltatás elmaradása esetén, rendelését /kérését nem tudjuk feldolgozni.

 

Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, jogszabályi háttere, időtartama:

 

- Regisztráció / adatmódosítás, rendelés, számlázás

 

Személyes adatok köre: e-mail cím, jelszó, név, telefon, szállítási cím, számlázási név, -cím
Adatkezelés célja: azonosítás, felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, szabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, házhoz szállítás lehetővé tétele, szolgáltatás teljesítése.
Érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
Időtartama: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok, kivéve a számviteli bizonylatok, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján, ezeket az adatokat 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, hozzájárulásának visszavonását. Joga van az adathordozhatósághoz.

 

- Szállítás

 

Személyes adatok köre: szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefon
Adatkezelés célja: a szállítás lehetővé tétele, vagyis a szolgáltatás teljesítése oly módon, hogy a megrendelt áru az érintett igényéhez alkalmazkodva, a szerződéses partnerünk közreműködésével eljusson a szállítási címre.

Szerződéses partnerünk (vagyis a fuvarozó / szállító / adatfeldolgozó):

neve: GLS Hungary

címe: 2351 Alsónémedi  Európa u.2.

elérhetősége: https://gls-group.eu

 


Érintettek köre: megrendelt termék postapontra szállítást, vagy házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Időtartama: a szállítás lebonyolításáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: a jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

- Kapcsolatfelvétel

 

Személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefon
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, válaszüzenet küldés.
Érintettek köre: kapcsolati űrlapon-, vagy e-mailen keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
Időtartama: az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, hozzájárulásának visszavonását. Joga van az adathordozhatósághoz.

 

Cookie-k használata

 

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Használata le is tiltható, mert nem feltétele a webáruház használatának.

 

Adatkezelés során az érintettet megillető jogok

 

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

 

Tájékoztatás kérés

Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelem benyújtását követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást.

 

Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, úgy kérésére a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti, erről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Törlés vagy zárolás

Az érintett jogosult személyes adataik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Adatkezelő a törlésről, zárolásról az érintettet írásban tájékoztatja.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Info tv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 

Tiltakozás

Érintett – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen,

- ha a személyes adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelőre vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járult hozzá; vagy a törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja az Adatkezelő, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködést az érintett jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadatainak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

 

Jogorvoslat

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.:5; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.


Ön a 2018.05.25-én hatályba lépő tájékoztató elolvasásával elismeri, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azt elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa, és az adatbázisában rögzítse annak érdekében, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos célokat maradéktalanul teljesíthesse, és Önt tájékoztassa.

Kapcsolat

  • 1141 Budapest, Vezér u 117. (Nem átvételi hely)
  • 06 70 9494 890
  • info@buliverzum.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.