+
Tisztelt Vásárlóink! A webáruház technikai okok miatt határozatlan ideig nem üzemel.

Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.buliverzum.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

 

A Honlap használatához szükséges, azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Név: Somogyi-Rozinay Tímea

Székhely, levelezési cím: 1141 Budapest, Vezér u. 117/A 

Nyilvántartási szám: 52067394

Bejegyző hatóság: Budapest Főváros XIV. Kerület Önkormányzata

Adószám: 68661629-1-42

Számlavezető pénzintézet: BUDAPEST BANK

Számlaszám: 10101016-01931000-01005002

E-mail cím: info@buliverzum.hu

Telefonszám: +36 (70) 9494 890

 

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

2.1. Felelősség

 

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

 

Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles venni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel a Felhasználó, úgy köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

 

2.2. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, valamint a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.buliverzum.hu domain nevére, az ehhez tartozó al-domainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

 

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

 

3.1. Regisztráció

 

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető mindenki számára, vagyis Felhasználó a kategóriákba, illetve „Termékcsoportok”-ba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. Egyes szolgáltatások azonban, így a vásárlás befejezéséhez szükséges pénztárhasználat bejelentkezéshez kötött, illetve ha a Felhasználó még nem vásárolt ebben az áruházban, akkor a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. Felhasználó a Honlapon regisztrálni a Honlap bal felső részén található „Regisztráció” gombra kattintva, vagy a felső menüsoron megjelenő „Regisztráció / adatmódosítás” menüpontot választva, a megjelenő felület értelemszerű kitöltését követően, majd a „Biztonsági kérdés” megválaszolása után a „Mentés” gombra kattintva tud.

 

Felhasználónak a regisztrációhoz a következő szállítási, illetve számlázási adatokat szükséges (kötelezően) megadnia a Szolgáltató részére:

 

- Email cím - Jelszó - Név - Telefonszám - Szállítási cím

 

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, amely e-mail tartalmazza a Felhasználó Honlapra történő belépéséhez szükséges adatait, így az általa választott felhasználói nevet és a jelszavát. Felhasználó a regisztráció során megadott adatait a Honlapra történő belépést követően a Honlap bal felső részén található „Adatmódosítás” gombra kattintva módosíthatja.

 

Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációját törölni a buliverzum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a törölt adatok visszaállítására már nincs mód.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles azt haladéktalanul megváltoztatni, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy bármilyen módon visszaél a jelszó használatával, Felhasználó köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót is. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok aktuálisan időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2. Megrendelés

 

A Honlapon a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, különböző változatairól tájékozódhat Felhasználó a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően. Ezen a terméklapon tudja a kosárba helyezni a megrendelni kívánt terméket a „Kosárba” gombra kattintva, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. Amennyiben a terméklapon nem jelenik meg a „Kosárba” gomb, vagy az „elfogyott” felirat látható, úgy ezen esetekben a termék éppen nem vásárolható. Abban az esetben, ha a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy a Felhasználó a rádió gombok segítségével tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbbet.

 

Felhasználónak a terméklapon lehetősége van továbbá arra is, hogy - elküldje a terméket ábrázoló oldal „linkjét” a Honlap segítségével e-mailen keresztül, az által kiválasztott személy részére az „Ajánlom másnak” gombra kattintással;

- a különböző terméklapok „Összehasonlítom” gombjára kattintva több különböző paraméter alapján tudja összehasonlítani a termékeket;

- a terméklap „Feljegyzem” gombjára kattintással Felhasználó vásárlási jegyzetet készíthet magának úgy, hogy saját e-mail címére az érdekesebbnek talált termékeket elküldheti;

- kívánságlistát készíthet a „Kívánságlistára” gombra kattintva, amivel megkönnyítheti mások dolgát, ha elküldi nekik, hogy mely ajándékoknak örülne leginkább.

- megírhatja véleményét a termékről, majd minősítheti, azaz szavazhat is róla.

A „Kosárba” gombra kattintást követően megjelenő felületen értesíti Szolgáltató a Felhasználót, hogy „A kiválasztott terméket kosárba helyeztük!”, majd Felhasználó a további lehetőségek közül választhat:

a.) „További nézelődés, vásárlás” szövegre kattintással a Felhasználó visszatérhet a Honlapon eladásra meghirdetett termékekhez, valamint a Honlap bal oldalán vagy a lap alján található termékcsoportokba rendezett termékek között folytathatja a böngészést, vásárlást.

b.) „Kosár” gombra kattintást követően Felhasználó ellenőrizni tudja a kosárban elhelyezett termékeket, a tételek számát, valamint a megrendelt termékek összegét. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, vagyis lehetősége van arra, hogy hozzáadjon vagy töröljön terméket, a termék mennyiségének (darabszámának) változtatásával, a „+” „-” gombra kattintva. Ezen kívül a kosár tartalmát el is mentheti annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban bármikor visszaállíthassa, folytatva ezzel megrendelését.

Ezen a felületen Szolgáltató figyelmezteti Felhasználót a 2000 Forint minimális vásárlási érték el nem érése esetén, mert Felhasználónak csak ezen összeg feletti megrendelés esetén jelenik meg a vásárlás befejezéséhez szükséges „Pénztár” gomb.

c.) „Pénztár” gombra kattintva a Honlap egy olyan adatkitöltő felületre navigálja Felhasználót, ahol a Szolgáltató először a következőkre hívja fel a figyelmet:

- „Kérjük, nézze át a rendelés részleteit.”

- „Válasszon a szállítási és fizetési módok közül.”

- „Adja meg a szállítási címet.”

- „A jelölőnégyzet(ek) bepipálásával fogadja el az esetleges vásárlási feltételeket.”

- „A lap alján látható „megrendelem” gomb segítségével adhatja le rendelését.”

 


Ezen a felületen tehát újra megjelenik a kosár, vagyis Felhasználó ismét ellenőrizheti a kosárban elhelyezett termékek részletes listáját, azok pontos mennyiségét, valamint a megvásárolni kívánt termékek értékének összegét.

 

Ezt követően kell Felhasználónak kiválasztania a szállítási és fizetési módot a megfelelő jelölő négyzet kipipálásával. Abban az esetben, ha Felhasználó a PostaPont melletti négyzetet jelöli be szállítási módként (ahol a kézbesítés postán maradóra történik), akkor ki kell választania a legördülő sávból először a „megyét / kerületet”, majd az „átvételi helyet” is. Amennyiben Felhasználó nincs bejelentkezve, ezen a felületen kell megadnia a szállítási- és számlázási adatokat. Felhasználónak lehetősége van továbbá arra, hogy a „Megjegyzés” rovatba pl. kiszállítással kapcsolatos kérést, vagy fontos információt írjon.

 

Felhasználónak a rendelés véglegesítése előtt jelen ÁSZF-et, illetve „az áruház vásárlásra, garanciára valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit” el kell fogadnia. Végül a Felhasználó a lap alján található „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni rendelését, amire Szolgáltató a megrendelés sikerességét jelezve, tájékoztatást nyújt arról, hogy visszaigazolást küldött a Felhasználó e-mail címére. Ezen a felületen Felhasználó megtekintheti rendelésének részletes adatait, valamint az általa megadott adatok helyességét és a választott fizetési és átvételi módot. Felhasználó ki is nyomtathatja megrendelését a „kinyomtathatja” gombra kattintva.

 

Minta megrendelésére, küldésére a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

 

3.3. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is.

 

A termékek vételára a kiszállítás költségét nem tartalmazza.

A termékek ára magyar forintban (Ft) került feltüntetésre.

 


3.4. Adatok javítása

A megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában bármikor lehetősége van a Honlapon az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (a bejelentkezést követően megjelenő „Adatmódosítás” feliratra kattintva), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „-” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Ugyanilyen módon van lehetősége Felhasználónak szükség esetén egy előzőleg már megadott adat javítására is (pl. név-, cím változása).

 


3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, azonnal egy automatikus levél formájában visszaigazolja a Felhasználó részére e-mail útján. E visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés azonosítóját, a rendelés időpontját, a megrendelt termékek megnevezését, -cikkszámát, mennyiségét, a termékek árát, a kosár összegét, a szállítás módját és költségét, a fizetés módját és a fizetendő végösszeget.

 

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, amellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3.6. Fizetés

Fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség, az alábbiak szerint:

 

a. Amennyiben a Honlapon megrendelt termék a GLS Csomagküldő szolgálat igénybevételével kerül házhozszállítással címhelyre kiszállításra, úgy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a GLS alkalmazottnak teljesíti.

b. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon megrendelt terméket GLS Ponton () kívánja átvenni, úgy a Felhasználó a megrendelés végösszegét az átvételkor utánvétellel tudja megfizetni.

c. Személyes átvétel esetén a Felhasználó a megrendelés végösszegét közvetlenül Szolgáltatónak fizeti meg.

A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

 

3.7. Számla

 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításával egyidejűleg, minden esetben számlát ad a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására.

 

3.8. Szállítás

 

A Honlapon az online rendelés során Felhasználó által leadott rendelések szállítása vagy a GLS Csomagküldő szolgálat igénybevételével vagy a Szolgáltató közreműködésével történhet.

 

- Felhasználó által megadott címhelyre a GLS Csomagküldő szolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket postai csomagként. Amennyiben Felhasználó ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. A GLS Csomagküldő szolgálat SMS- BEN vagy e-mailben értesíti Felhasználót a küldemény érkezéséről. Sikertelen kézbesítés esetén Felhasz

Amennyiben Felhasználó nem veszi át a megrendelt árut, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználó rendelését és regisztrációját is törölni.

 

3.9. Szállítási költségek

 

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [szállítási költségek] kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

 

3.10. Szállítási határidő

 


A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap.

A Szolgáltató - eltérő megállapodás hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítatni) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

4. ELÁLLÁSI JOG

 

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának (akár postán, akár elektronikus úton küldött levelének) megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által megrendelt termék összegét. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte (a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe).

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

4.2. Mely esetekben nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót

 

Fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog:

 

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére, névre szólóan készítettek;

- olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére méretre szabtak;

 

5. SZAVATOSSÁG

 

5.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

Amennyiben a Szolgáltató a Honlapon feltüntetett egyes termékekre önkéntes jótállást vállal, a jótállás ideje feltüntetésre kerül a termék mellett.

 

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

 

Levelezési cím: 1141 Budapest, Vezér u 117/A

Telefonszám: +36 70 9494 890

E-mail: info@buliverzum.hu

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti:

 

Levelezési cím: 1141 Budapest, Vezér u 117/A.

Telefonszám: +36 70 9494 890

E-mail: info@buliverzum.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (irodahelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, amely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 


 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 1088 Budapest, József krt. 6.; www.nfh.hu) - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; tel.: +36 (1) 488 2131; fax: 488-2186; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu - Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 

7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014-06-14

Kapcsolat

  • 1141 Budapest, Vezér u 117. (Nem átvételi hely)
  • 06 70 9494 890
  • info@buliverzum.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.